การจัดการโครงการของลาวี

ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การจัดการโครงการเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงินและวัตถุดิบต่างๆกับความต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้

เป้าหมายในการจัดการโครงการคือ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และการใช้เชื้อเพลิงในปริมาณที่น้อยที่สุด

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลาวี เอ็นจิเนียริ่งได้พัฒนาแนวคิดในแต่ละโครงการและควบคุมดูแลสิ่งต่างๆที่เป็นสาเหตุให้โครงการล่าช้า 

การจัดการโครงการของลาวี- มองโครงการในเชิงเปรียบเทียบเพื่อกำหนดมุมมองเดียวกันและดูแลส่วนต่างๆของโครงการ รวมทั้งสื่อสารและฟังความเห็นของผู้อื่นทุกขึ้นตอนการดำเนินงาน

การบริหารจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ลาวี เอ็นจิเนียริ่ง นำโครงการของคุณไปสู่...

  • ที่ปรึกษาในการจัดหา: ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการค้าในขั้นตอนการจัดหาส่วนประกอบหลักในโรงไฟฟ้า
  • มั่นใจในคุณภาพ: การปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และอุปกรณ์ทั้งหมดมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผลงานและบริการที่ซึ้อตรงตามมาตรฐาน
  • มั่นใจในความซื่อสัตย์: บูรณาการส่วนต่างๆที่สำคัญทั้งหมดได้อย่างราบรื่นและถูกต้องเพื่อที่จะรับประกันการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ออกแบบมา
  • บริหารเวลา: ดำเนินงานอย่างมืออาชีพและยึดมั่นในกำหนดการที่ตกลงกันไว้และส่งมอบโรงไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด
  • บริหารการปฏิบัติงาน: ดำเนินงานตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้และและส่งมอบโครงการตามเป้าหมาย

ในระหว่างดำเนินโครงการ ความต้องการต่างๆ จะต้องสมดุลระหว่างผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนงบประมาณ และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานได้ เราวางโครงสร้างโครงการของคุณในช่วงเวลาต่างๆและตอบคำถามที่ว่า “จะต้องทำอะไร” และ “สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จเมื่อไร” เพื่อจัดการกับการทำงาน เราได้สร้างรูปแบบการทำงานที่เรียกว่า เวิร์ค แพคเกจ (work packages) ที่ต้องทำควบคู่ไปกับแผนของโรงการ  เวิร์ค แพคเกจช่วยกำหนดผู้รับผิดชอบ เวลา ต้นทุน และทรัพยากรที่ชัดเจน เพื่อที่จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการวินิจฉัยความเสี่ยงและเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก สิ่งเหล่านี้จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จโดยดูจากการประเมินเป้าหมายต่างๆ

การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ-ไม่มีการบริหารโครงการที่ต้องเพิ่มต้นทุน