ลาวี เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้นำทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมจากประเทศเยอรมนี

ลาวี เอ็นจิเนียริ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรชาวเยอรมันที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติที่ดี ที่ร่วมกันออกแบบและกำกับดูแลโครงการต่างๆของคุณอย่างมืออาชีพ

เราตระหนักถึงประสิทธิภาพของพลังงานไฟฟ้ากว่า 30% และหม้อต้ม (boiler) ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า 90%, โรงงานไฟฟ้าของลาวี เอ็นจิเนียริ่ง จึงทำงานโดดเด่นได้เปรียบคู่แข่งที่มีอยู่ในขณะนี้

นอกจากจะมีความน่าเชื่อถือแล้ว ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนในแต่ละปี กว่าร้อยละ 30-50% ล้วนเป็นต้นทุนราคาเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาต้นทุนการติดตั้งอุปกรณ์

เพราะฉะนั้น ความแตกต่างของประสิทธิภาพและความแตกต่างจากการซื้อเชื้อเพลิง  สามารถคำนวณต้นทุนง่ายๆว่าสามารถชดเชยความต่างของราคาในการติดตั้งอุปกรณ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนประหยัดต้นทุนรายปีได้

ลาวี เอ็นจิเนียริ่งรับประกันว่าโครงการของคุณจะได้รับการดำเนินการตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ

ลาวี เอ็นจิเนียริ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานในด้าน....

 • แนวคิดทางวิศวกรรม

  กระบวนการ แนวคิดทางวิศวกรรมเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ (อธิบายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า) ร่างเอกสารเบื้องต้น รวบร้วมข้อมูลโรงไฟฟ้าในการวิเคราะห์ทางการเงินและความเป็นไปได้ในการลงทุน เขียนโครงสร้างทางการเงิน การคัดเลือกซัพพลายเออร์และเครื่องมือเบื้องต้น เขียนขอบเขตเวลาของโครงการ เป็นต้น

 • รายละเอียดและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

  รายละเอียดและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมมีวัตุประสงค์ในการสรุปความคิดความต้องการต่างๆแบบทางวิศวกรรมให้เป็นเอกสารที่ชัดเจน  ในส่วนนี้แนวความคิดต่างๆจะตกผลึกออกมาเป็นแบบทางวิศวกรรมและรายละเอียดในการก่อสร้าง  รวมทั้งคำแนะนำในการเลือกซัพพลายเออร์และเครื่องมือต่างๆ

 • รายละเอียดทางวิศวกรรม

  ในช่วงของรายละเอียดทางวิศวกรรมนี้เป็นช่วงที่  แบบของโรงงานและเอกสารรายละเอียดต่างๆของโรงไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์

 • การทดสอบการทำงานของโรงไฟฟ้า

  การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโรงไฟฟ้าจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ASME หรือมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพระดับนานาชาติ