ชีวมวล

เชื่อถือได้และเป็นแหล่งพลังงานสะอาด

ชีวมวลหมายถึงสารอินทรีย์ที่มีการสะสมพลังงานผ่านกระบวนการการสังเคราะห์แสง ชีวมวลให้ค่าพลังงานความร้อนประมาณ 25-50% ในรูปแบบของน้ำมันและถ่านหินซึ่งสามารถแปลงเป็นพลังงานโดยผ่านกระบวนการเผาไหม้หรือการย่อยที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

เนื่องจากมีระดับที่สูงกว่า (มีความหนาแน่นต่ำ) เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันหรือถ่านหิน ชีวมวลถูกนำมาใช้ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มาจากป่าไม้ เกษตรกรรม กระบวนการผลิตไม้หรืออุตสาหกรรมอาหาร

ลาวี เอ็นจิเนียริ่ง- การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเผาไหม้

ประโยชน์จากความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล...

  • พลังงานทดแทน: ชีวมวลเป็นสิ่งที่จะไม่หมดไปเพราะเกิดจากกิจกรรมการเก็บเกี่ยววัฏจักรพลังงานเป็นแบบปิด 
  • มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลาง (CO2-neutral): กระบวนการเผาไหม้ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีการปล่อยแก๊สออกมาระหว่างการเผาไหม้ เกิดเป็นพันธะในบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ในแหล่งพลังงานทดแทน
  • มีกำไรสูงผลกำไรจากการผลิตพลังงานและความร้อนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในท้องถิ่นในรูปแบบของผู้ส่งเสริมและภาษีศุลกากรการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีเงินได้ นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมจากการทดแทนการปล่อยแก๊สคาร์บอนได้ออกไซด์ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต (carbon credit rights, CDM).
  • ราคาท้องถิ่นเชื้อเพลิงชีวมวลไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาต้นทุนสำหรับน้ำมันและถ่านหินนอกจากนั้นยังเป็นสินค้าปลอดภาษีอีก
  • เทคโลโลยีการเผาไหม้พลังงานสะอาด : เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันและถ่ายหิน ชีวมวลปล่อยของเสียสู่บรรยากาศในปริมาณน้อย 
  • เพิ่มมูลค่าในท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องนำเข้าแหล่งพลังงานเนื่องจากสามารถใช้ส่วนต่างๆของพืชเป็นแหล่งพลังงานได้ LAWI EtaPlant® สามารถใช้ได้กับเชื้อเพลิงในท้องถิ่นที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นได้ 
  • การจัดหามีความปลอดภัยสูงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระหว่างวิกฤตการณ์พลังงานหรือเมื่อเกิดปัญหาในการจัดหาแหล่งพลังงาน