ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล

ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตไม้ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ

ของเสียและสิ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงสีข้าว อุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาลหรือโรงปาล์ม

การปลูกพืชพลังงานสีเขียว